Návštěvní doba

Interiér kostela je přístupný pouze v době konání kulturních akcí!

 

Podmínky přístupu ke kostelu sv. Víta v Zahrádce

Dne 3. 8. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
čj. 125926/2014/KUKS ze dne 15. 9. 2014, kterým se upravují ochranná pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce.

Podle tohoto rozhodnutí se kostel v Zahrádce nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně v tzv. zóně souvislé ochrany vodního zdroje (ZSOVZ).

Do této zóny je běžně zakázán „vstup fyzických osob a vjezd dopravních prostředků
a mechanismů, které nevykonávají činnosti související s provozem, údržbou a ochranou vodárenské nádrže a hospodařením na pozemcích s lesními a lučními porosty
s výjimkou vstupu, nikoliv vjezdu, na stávající hřbitovy a kulturní památky - kostel
v Zahrádce a v Borovsku pro jednotlivce po stávajících cestách,
případné organizované akce musí mít souhlasné vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik.“
(čl. IV.2 rozhodnutí)

Žádáme všechny návštěvníky, aby při vstupu ke kostelu v Zahrádce používali výhradně vyznačenou přístupovou cestu od parkoviště u hlavní komunikace, neodhazovali odpadky ani jinak neznečišťovali území ochranného pásma a vyvarovali se veškeré činnosti, která by mohla ohrozit kvalitu vodního zdroje!