Záchrana kostela

Současnost

Průběh záchrany kostela sv. Víta v Zahrádce

·       3.5.1958 zápis do státního seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 14421/6‑361 vzhledem k tomu, že se jedná o původně románskou stavbu se zachovanými prvky

·       27.8.1969 usnesením vlády ČSSR č. 167 rozhodnuto o likvidaci obce Zahrádky v souvislosti s výstavbou Vodního díla Želivka

·       1975 kostel odkoupen investorem Vodního díla (VRV) od církve

·       22.3.1975 Ministerstvo kultury ČSR stanovilo podmínky pro upuštění od památkové ochrany (7109/75-VI/1) - zaměření, odborné průzkumy, transfer hodnotných částí stavby

·       1975 - 1976 průzkumy:

o  stavebně-historický (Ing. arch. Pavel Mošťák - SPPKOKP)

o   restaurátorský (prof. Jiří Toroň - Akademie výtvarných umění Praha)

o   archeologický průzkum (PhDr. Antonín Hejna - Archeologický ústav ČSAV)

·       1975 objev románsko-gotických nástěnných maleb pod novodobou přizdívkou za oltářem

·       1976 - celoplošné odkrytí nástěnných maleb (prof. Jiří Toroň) - zobrazen přemyslovský genealogický cyklus

·       16.12.1976 rada ONV Havlíčkův Brod schválila zřízení Památníku zátopové oblasti

·       Objekt převzalo do správy Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích

·       1983 - SURPMO Praha zpracovalo projekt "Památník zátopové oblasti Zahrádka"

·       postupně do r. 1989 postupně prováděny stavební úpravy a připravován návrh expozice "Památníku" (ochranná betonová zeď, injektáž základů, výměna střechy, vnější fasáda, parkoviště, nové dveře - již neosazeny)

·       po r. 1989 realizace nepokračuje, snaha o vrácení objektu církvi.

.       správu objektu zajišťuje správa státního hradu Lipnice (M. Hanzlík, kastelán hradu), probíhá  běžná údržba a osazena nová podlaha (1993), provizorní odvodnění a zajištění vitrají v oknech kostela.

·       2001 - založeno občanské sdružení Přátelé Zahrádky, které znovu iniciuje jednání o záchraně a využití

·       2002 - "projekt na záchranu" Ing. arch. Jan Falta, Ing. Ivo Přichystal (Státní památkový ústav v Pardubicích)

·       od r. 2002 prováděny havarijní opravy - ošetření proti dřevokaznému hmyzu, provizorní oprava odvodu dešťové vody, výměna nejvíce poškozených součástí krovu)

·       2005 - "Projekt záchrany kulturní památky" NPÚ Brno

·       od r. 2008 správcem objektu nově založené územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

·       2008 "Aktualizace a doplnění projektu záchrany a projekt využití" Ing. Jan Čihák, občanské sdružení Přátelé Zahrádky - celkové odhadované náklady 9 990 000,- Kč

·       2009 projekt odvlhčení kostela, pro NPÚ Přátelé Zahrádky (Ing. Věra Čiháková, Ing. Karel Čihák, CSc.) - celkové investiční náklady 2 600 000,- Kč

·       9.10.2009 závazné stanovisko MÚ Světlá nad Sázavou o přípustnosti provedení odvlhčení

·       podzim 2009 - průzkum malířské výzdoby Fakultou restaurování Univerzity Pardubice - konstatován havarijní stav

·       12.6.2010 - občanské sdružení Přátelé Zahrádky vyhlašuje veřejnou sbírku na opravy a restaurování kostela (Osvědčení KÚ Kraje vysočina č.j. KUJI 36732/2010 OE 25/2010 Vo ze dne 11.5.2010)

·       16.7.2010 zastupitelstvo obce Horní Paseka vyčlenilo částku 100 000,-Kč jako příspěvek na odvlhčení kostela

·       prosinec 2010 - 5 080,- Kč ze sbírky občanského sdružení věnováno na nákup dřeva pro opravy krovu

·       21.2. a 13.6.2011 příspěvek o kostele sv. Víta v Zahrádce v pořadu "Reportéři ČT" na programu ČT 1

·       15.4.2011 Kostel sv. Víta v Zahrádce prezentován v pořadu ČT2 "Kultura s Dvojkou" v rámci pořadu o Mezinárodním dni památek a historických sídel

·       18.4.2011 Kostel sv. Víta v Zahrádce prezentován na semináři k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel s tématem "Kulturní dědictví vody"

·       11.6.2011 podepsána darovací smlouva mezi občanským sdružením Přátelé Zahrádky a firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která díky přispění reportérů Čt věnuje na opravy kostela sv. Víta 3 x 150.000,-Kč

·       léto 2011 - restaurování referenční plochy 1mnástěnné malby na východní stěně presbytáře Fakultou restaurování Univerzity Pardubice

·       30.8.2011 výběrové řízení NPÚ na zhotovitele "Odvlhčení kostela sv. Víta v Zahrádce"

·       12.9.2011 podepsána smlouva o dílo mezi Národním památkovým ústavem a firmou RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. na odvlhčení kostela sv. Víta v Zahrádce. 

·       říjen 2011 zahájení prací na realizaci stavebního postu 1 - vnější odvlhčení východní stěny kostela

·       NPÚ získal z programu ISPROFIN Ministerstva kultury ČR částku ve výši 1,8 mil. Kč, která pokrývá náklady na stavební práce spojené s odvlhčením kostela

·       listopad 2011 z důvodu zhoršení povětrnostních podmínek práce na odvlhčení zastaveny, provedeno provizorní zazimování

·       květen 2012 obnovení stavebních prací na odvlhčení

·       získání příslibu dotace Ministerstva kultury ČR ve výši cca 200 tis. Kč na financování víceprací, jejichž nutnost byla zjištěna v průběhu realizace odvlhčení kostela (zazimování, ruční práce při archeologickém průzkumu, dozdívky apod.) 

·       připravuje se oprava krovu kostelní věže, který je poškozen dřevokazným hmyzem

·       připravuje se oprava stropu kostelní lodi zasaženého dřevomorkou

·       9.8.2012 zastavila firma RESA práce na odvlhčení kostela z důvodu insolvence. V důsledku toho bylo nutno smlouvu s touto firmou vypovědět a bude vypsána nová soutěž na zhotovitele, který by stavbu v roce 2013 dokončil. Z důvodu jednostranného přerušení prací firmou RESA vzniknou opět vícenáklady na zazimování základového zdiva v nedokončených výkopech

·       z veřejné sbírky byla poskytnuta vratná záloha 40 000,- Kč na materiál pro zhotovení mříží na kostelní dveře

·       restaurátoři Univerzity Pardubice provádějí podchycování a doplňkový průzkum dalších částí nástěnných maleb. Práce v hodnotě 64 800,- Kč včetně DPH byly hrazeny z veřejné sbírky

·       tesař Luděk Brýdl z Ledče n./S. provedla opravu stropu a krovu kostela. Dílo v hodnotě 199 287,- Kč bylo hrazeno z veřejné sbírky.

·       umělecký kovář Josef Jelínek ze Želiva vyrobil 3 mříže pro troje dveře kostela. Mříž do vstupu na věž v ceně 15 000,- Kč byla uhrazena z prostředků veřejné sbírky. Mříž do západního vstupu a do dveří zákristie za 136 800,- Kč byla hrazena z prostředků NPÚ.

·       od 1.1.2013 přechází kostel v rámci Národního památkového ústavu do správy Územní památkové správy České Budějovice

·       občanské sdružení Přátelé Zahrádky zajistilo aktualizaci projektu odvlhčení kostela.

·       ke dni 30.4.2013 byla podle podmínek zákona 117/2001 Sb. ukončena veřejná sbírka na opravy a restaurování kostela sv. Víta v Zahrádce. V rámci sbírky se podařilo získat celkem 757 022,39 Kč

·       v roce 2013 probíhá další etapa zajištění nástěnných maleb v presbytáři, kterou zajišťují restaurátoři Univerzity Pardubice. Práce v hodnotě 212 355,- Kč budou hrazeny z veřejné sbírky.

·       v průběhu května 2013 byly opraveny dveře do zákristie. Práci zajistil umělecký truhlář Oldřich Karel z Kožlí za 7 000,- Kč hrazených z veřejné sbírky.

·       24.5.2013 byl termín předložení nabídek stavebních firem na pokračování prací na odvlhčení kostela. Výběrové řízení vyhrála firma Wandel Czech s.r.o. z Ledče nad Sázavou, která převzala 9.7.2013 převzala staveniště.

·       restaurátoři z Univerzity Pardubice provádějí od srpna do listopadu 2013 restaurátorský průzkum zákristie v ceně 19 784,- Kč, který je hrazen z veřejné sbírky.

·       31.5.2014 firma Wandel Czech s.r.o dokončila hlavní práce na odvlhčení kostela hrazené z dotace Ministerstva kultury České republiky.

·       byl proveden restaurátorský průzkum stropu presbytáře, oprava vnitřní zazdívky barokního okna ve východní stěně presbytáře, obnoveny omítky v celém presbytáři a instalovány reflektory osvětlující nástěnné malby. Práce v ceně 217 074,- Kč hrazené z veřejné sbírky zajistili restaurátoři Univerzity Pardubice spolu se Stavební hutí Slavonice. Práce byly dokončeny 29.8.2014. Tím byly vyčerpány finanční prostředky získané veřejnou sbírkou organizovanou občanským sdružením Přátelé Zahrádky v letech 2010-2013.

·       28.11.2014 schválilo zastupitelstvo obce Horní Paseka druhý příspěvek na záchranu kostela ve výši 100.000,- Kč.

·       1.1.2015 vyhlásil Spolek Přátelé Zahrádky novou veřejnou sbírku na opravy, restaurování a vybavení kostela. 

.     Od května 2015 probíhá čištění a zajišťování nástěnných maleb na vítězném oblouku a na části severní stěny kostelní lodi až po první okno. Práce hrazené z veřejné sbírky z příspěvku obce Horní Paseka. budou pokračovat ještě v roce 2016 po zimním období.

.      Od 6.6. do 12.10.2015 truhlář Oldřich Karel z Kožlí opravil dveře do románského portálu, dveře na kruchtu a dveře západního vstupu.

         Práce v ceně 23.000,- Kč byly hrazeny z veřejné sbírky z dotací a darů měst Ledeč, Humpolec, Zruč a Světlá n.S. 

.      Od srpna 2015 do října 2015 byly nahozeny vnější omítky otlučené kvůli odvlhčení kostela a proběhla oprava části vnějších omítek na východní stěně a na spodní části věže. Opravy za cca 500.000 Kč provedl pan Karel Šulista z Jemnice a byly hrazeny NPÚ ze zůstatku dotace Ministertsva kultury na odvlhčení kostela a z prostředků správy státního hradu Lipnice n.S.

- 2019 – dokončení restaurování vitrážových oken a zakoupení nového zvonu do kostela

(zdroj www.zahradka.euweb.cz)